KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

黎元笑佛先师親笔遗作

 

 

芽荘五景感咏

 

花落時節正懷人  

 

午夜编校感怀  ||  無題  ||  路過碧溪東畔某公行舘有感  ||  立秋

夜郎”  ||  歲暮怀鄉  ||  尊師  ||  客舍独坐 – 晨起

鄉居即事四絕 (1. 養鳥,  2. 種菜)  ||  鄉居即事四絕 (3. 栽花 , 4. 除草)

 

将离芽城教职渭老胎诗存问次韻奉答

 

碧溪 - 王煥校長, 黄日輝校長, 黎元老師

自嘲 - 黎元老师, 黄日輝校长, 王煥校长

金鱼

黎元笑佛遗作 -- 满江红 (旅懷)

乙巳春抒怀  * 丁未除夕戏笔

 

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2011  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer