KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

王煥校長作品

 

 

秋怀

忆郎(1) |  寄懷靜妻

愁思 - 王煥校长 |  Sầu Tư

 

碧溪 - 王煥校長, 黄日輝校長, 黎元老師

自嘲 - 黎元老师, 黄日輝校长, 王煥校长