GỞI  NGÀN  THÂN  THƯƠNG

 

 

Chiếc Cầu Biên Giới Tại Thác Niagara  Photography by KHAIMINH.ORG

 

 

"Không thầy đố mầy làm nên!”

Cổ kim, giáo lư, chẳng quên câu này.

May thay ai cũng có thầy,

Chúng em phúc đức được đôi thầy tài.

 

TRUNG VĂN  --  ngh́n chữ khó nhai,

LÊ NGUYÊN - TIẾU PHẬT (1) giảng bài công phu.

Thánh Nhân KHỔNG TỬ:  Vạn từ,

Thậm thâm vi diệu, dần nhừ chúng em.

 

VIỆT VĂN  --  há chẳng dễ rèn,

Từ, thi, văn, phú chong đèn canh thâu.

TRỌNG LAI (2), Thầy giảng càng sâu,

Khai thông tâm trí, lượng màu thiên thanh.

 

Nhớ xưa bao mái đầu xanh,

Chúng em ríu rít, chuyền cành chim chân.

Bây giờ bạc tóc thế nhân,

ƠN THẦY sâu đậm, tri ân vô vàn.

 

Nhắc nhau… kỷ niệm son vàng…

Quay về cố quốc, gởi ngàn thân thương…

 

 

Học Tṛ Cũ

7/ 2005

 

 

(1)   Tiếu Phật (笑佛) là bút hiệu cuả cố giáo sư Lê Nguyên (黎元)

(2)   Trọng Lai là bút hiệu cuả giáo sư Ngô Văn Lại (吳文赖)