2014 NOBEL PRIZE WINNERS   諾貝爾獎得主

 

 

 

 

 

☆☆☆    THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS    ☆☆☆

物理  GIẢI THƯỞNG VẬT LƯ HỌC

 

Isamu Akasaki

赤崎勇

Born: 1929, Japan

Prize share: 1/3

 

→More...→

Hiroshi Amano

天野浩

Born: 1960, Japan

Prize share: 1/3

 

→More...→

Shuji Nakamura

中村修二

Born: 1954, Japan

Prize share: 1/3

 

→More…→

 

 

“for the invention of efficient blue light-emitting diodes which has enabled bright and energy-saving white light sources”

 

“為發明了高效藍光二極管,帶來了明亮而節能的白色光源

 

nhờ sáng chế LED (Light-Emitting Diode) màu xanh dương, giúp tạo ra nguồn sáng màu trắng sáng hơn tiết kiệm năng lượng

 

 

 

☆☆☆    THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY    ☆☆☆

  GIẢI THƯỞNG HÓA HỌC

 

Eric Betzig

艾瑞克貝吉格

Born: 1960, USA

Prize share: 1/3

 

→More...→

Stefan W. Hell

史蒂芬海爾

Born: 1962, Romania

Prize share: 1/3

 

→More...→

William E. Moerner

威廉莫厄納

Born: 1953, USA

Prize share: 1/3

 

→More...→

 

 

“for the development of super-resolved fluorescence microscopy”

 

“為開發超級解析度的螢光顯微鏡學”

 

nhờ công tŕnh chế tạo ra kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải

 

 

 

☆☆☆    THE NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY or MEDICINE    ☆☆☆

生理學 醫學獎 通聲醫學獎  GIẢI THƯỞNG Y HỌC

 

John O'Keefe

约翰.歐基夫

Born: 1939, USA

Prize share: 1/2

 

→More...

May-Britt Moser

梅伊-布里特.穆瑟

Born: 1963, Norway

Prize share: 1/4

 

→More...

Edvard I. Moser

愛德華.穆瑟

Born: 1962, Norway

Prize share: 1/4

 

→More...

 

 

“for their discoveries of cells that constitute a positioning system in the brain”

 

發現組成大腦定位系統的細胞”

 

nhờ khám phá ra những tế bào cấu thành hệ thống định vị trong năo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer