2015 NOBEL PRIZE WINNERS   諾貝爾獎得主

 

 

 

 

 

☆☆☆    THE NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY or MEDICINE    ☆☆☆

生理學 醫學獎 通聲醫學獎  GIẢI THƯỞNG Y HỌC

 

 

William C. Campbell

坎貝爾(出生愛爾蘭

Born: 1930, Ireland

Prize share: 1/4

 

→More...→

Satoshi Omura

大村智(出生日本

Born: 1935, Japan

Prize share: 1/4

 

→More...→

Youyou Tu (Đồ U U)

屠呦呦出生中國)

Born: 1930, China

Prize share: 1/2

 

→More…→

 

 

"for their (Campbell & Omura) discoveries concerning a novel therapy against infections caused by roundworm parasites" ... and... "for her (Tu) discoveries concerning a novel therapy against Malaria"

 

“坎貝爾與大村智的得獎理由是發現「線蟲動物門」(nematodes,roundworms)寄生蟲相關疾病的新療法”

“屠呦呦得獎理由是發現瘧疾(瘧原蟲引起,也是一種寄生蟲傳染病)的新療法”

 

“khám phá ‘liệu pháp’ mới chống bệnh nhiễm trùng gây ra bởi kư sinh trùng giun tṛn" ... và... "khám phá ‘liệu pháp’ mới chống bệnh sốt rét”

 

 

 

 

─━─━─ ☆☆☆    THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS    ☆☆☆ ─━──━

物理學獎  GIẢI THƯỞNG VẬT LƯ HỌC

 

 

Takaaki Kajita

梶田隆章(出生日本

Born: 1959, Japan

Prize share: 1/2

 

→More...→

Arthur B. McDonald    

麥唐納(出生:加拿大

Born: 1943, Canada

Prize share: 1/2

 

→More…→

 

 

“for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass”

 

“得獎理由是發現「微中子振盪」(neutrino oscillations),從而證明微中子具有質量”

 

"khám phá về việc hạt hạ nguyên tử neutrino có khối lượng"

 

 

 

 

 

─━─━─ ☆☆☆    THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY    ☆☆☆ ─━──━

  GIẢI THƯỞNG HÓA HỌC

 

 

Tomas Lindahl

林達爾(出生瑞典)

Born: 1938, Sweden

Prize share: 1/3

 

→More...→

Paul Modrich

莫德里奇(出生美國

Born: 1946, U.S.A.

Prize share: 1/3

 

→More...→

Aziz Sancar 

桑卡爾出生土耳其)

Born: 1946, Turkey

Prize share: 1/3

 

→More…→

 

 

"for mechanistic studies of DNA repair"

 

“得獎理由是「對於去氧核糖核酸(DNA)修復機制的研究」”

 

“công tŕnh nghiên cứu về quá tŕnh sửa chữa DNA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer