THĂM THẦY – NGÔ VĂN LẠI

Đầu thư kính chúc thăm Thầy,

Ân sư ngọc ngữ, nghiă nhân hạnh tŕ.

Hồng Trần trong sổ đă ghi,

Tuy không chung Xứ, chung quy Đất Trời.

 

Tháng ngày nhuộm tóc Thầy tôi,

Từ "Quan,” nhàn thú, trau dồi Điển Kinh.

Cổ Thi, Tích Sử, Phong T́nh,

Tri Tân, Ôn Cố, nho sinh nối ḍng.

 

Thầy tôi, thông thái, khoan hồng,

Điểm Sương Đầu bạc, Tuyết trong Tinh Thần.

Mai Trúc Cúc, hạ bút Rồng,

Bách Tùng, Vạn Thọ, xin dâng Kính Thầy!

 

Ngô Tuyết Quyên 

Edmonton, Canada – 6/2005