TẶNG TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC DIỆP NĂNG THẮNG

 

Diệp đây chưa đổi sắc màu,
Năng luôn lưu động, lẹ mau nhịp nhàng.
Thắng to chưa hẵn vẻ vang,
Dây dài liên lạc xóm làng với nhau.
Liên quan mọi chuyện trước sau,
Lạc quan, hy vọng, u sầu mau quên.
T́nh người thắm thiết tăng lên,
Thân thương bạn hữu vững bền trước, sau.
Bạn bè bốn hướng có nhau,
Hữu t́nh, hữu nghĩa, vài câu hoạ vần.

 

Lương Thuận Mậu

Diệp thanh trùng điệp khắp đồi thông,
Năng động thiện tâm giúp kẻ không.
Thắng cả ḷng người bởi thật tâm,
T́nh nồng nghiă nặng khắc ghi ḷng,
Hữu duyên gặp gỡ sân trường cũ,
Nghị lực vững vàng không lạc lối,
Vững chắc bền lâu t́nh bạn học,
Bền chí vững tâm cùng sánh bước.

 

Vương Tuy Thâm

 

 

Diệp trà hương vị Khải Minh,
Năng lượng sản xuất chứng minh b́nh thường.
Thắng cảnh trà diệp thương trường,
Dây dưa náo nhiệt mọi người tới lui.
Liên lạc chặt chẽ mới vui,
Lạc quan kiến thức chung vui mọi người.
T́nh người không ngớt không ngui,
Thân nhân khắp chốn chung vui một nhà.
Bạn bè đối đải thật thà,
Hữu t́nh thiên lư la cà với nhau…

 

Phan Chánh Thơ

 

Diệp vào thu đổi sắc màu,

Năng sức tài cáng lẹ mau nhẹ nhàng.

Thắng lợi mang về vẻ vang,

Dây nối liên lạc bạn bè lẫn nhau.

Liên quan, liên hệ ở đâu?

Lạc quan, vui vẻ sống đời an vui.

T́nh người chan chưá bao la,

Thân thuộc, thân hữu , thân nhân một nhà.

Bạn bè bốn phương gần xa,

Hữu t́nh, hữu nghiă  hoài hoài không phai.

 

Tạ Huệ Hạnh

 

Diệp thanh thanh thoát thoáng không gian,

Năng động ung dung ít kẻ b́.

Thắng lợi… thắng thế… ôn hoà thắng,

Dây mơ rể má bạn xa gần.

Liên hoan liên hỉ chung góp sức,

Lạc quan vui vẻ thong dong đời.

Bạn hiền bạn tốt t́nh thân hữu,

Hữu tâm hữu t́nh thâm t́nh trọng.

 

Tạ Huệ Quyên