VƯỢT BIỂN

 

 (Xuôi)

 

X́nh xịch nổ nhanh vọt quách đi,

Đảo điên nguy hiểm sá đâu chi?

Bềnh bồng ghe lạnh, mưa, đêm ấy,

Mênh mông biển tấu nhịp…la si… (1)

(Ngược)

 

Si... la… nhịp tấu biển mông mênh

Ấy đêm mưa, lạnh ghe bồng bềnh.

Chi đâu sá hiểm nguy điên đảo?

Đi quách vọt nhanh nổ xịch x́nh…

Tuyết Sơn Tùng

California, 7/2005

(1) Nốt nhạc … đồ, rê, mi, …, la, si, đố…

 

 

GIỮA KHƠI

 

(Xuôi)

 

X́nh x́nh nổ chậm vọt không đi,

Đảo điên lùng kiếm mệt phờ chi.

Bền tâm tŕ trí được ra lẽ,

Mênh Mông thoáng đạt nhẹ sân si.

 

(Ngược)

 

Si sân nhẹ đạt thoáng mông mênh,

Lẽ ra được trí tŕ tâm bền;

chi phờ mệt kiếm lùng điên đảo,

Đi không vọt chậm nổ x́nh x́nh.

 

 

Tạ Huệ Quyên

Texas, 7/2005

 

 

 

 

BIỂN

 

(Xuôi)

 

Du chơi thỏa thích tháng ngày hè,

Biển rộng trời xanh gió mát ghê;
Tu bổ những ngày giờ mệt mơi,

Ru hồn vào mộng cứ đam mê.

 

(Ngược)

 

Mê đam cứ mộng vào hồn ru,

Mơi mệt giờ ngày những bổ tu;

Ghê mát gió xanh trời rộng biển,

Hè ngày tháng thích thỏa chơi du.

 

Tạ Huệ Hạnh

Texas, 7/2005

 

 

 

 

ĐỜI

 

(Xuôi)

 

Gian, trung đối đải tập lần quen,

Dạ thẳng không thông lời bợ khen ;

Trần gian thế sự thấy mà ớn,

Nan giải cuộc đời sống lấn chen .

(Ngược)

 

Chen lấn sống đời cuộc giải nan,

Ớn mà thấy sự thế gian trần;

Khen bợ lời thông không thẳng dạ,

Quen lần tập đải đối trung gian.

 

Tạ Huệ Quyên

Texas, 7/2005