TỰ  VỊNH  NÀNG  XĂNG

 

 

 

Xin mời đọc một số tác phẩm cuả Du Sơn Lăng Tử.

 

 

Xe nào cũng khát muốn nàng Xăng,

Đến trạm đua nhau mở nút khằn.

Xa lộ tha hồ phun khói độc,

Nắng trời tù túng bóc hơi căng.

 

Em từ ḷng đất chờ khoang bới,

Gạn lọc thành dầu biến chế xăng.

Ra sức giúp đời tăng sản xuất,

Đốt dần thân thể để em thăng.

 

Thế thời thay đổi mất thăng bằng,

Lũng đoạn thị trường khó cản ngăn.

Mượn thế con buôn thừa dịp tốt,

Lời thêm ba cấp khỏi nhọc nhằn.

 

Bảng tiền thay đổi theo từng buổi,

Sáng một chiều hai biến giá tăng.

Ngà ngọc không so bằng “nước đốt!”

Thiếu em máy đứng khỏi lằng nhằng.

 

 

*    *    *

 

 

Thân em sinh giữa biển tung tăng,

Chuyên chở về đây lắm nhọc nhằn.

Mùi nhớt Trung-Đông đâu dễ cảm,

Thế mà ch́u chuộng quá ga-lăng.

 

Xe nào cũng ráng bành lưng chứa,

Hữu dụng hay là đẹp quá chăng?

Mảnh khảnh đào tơ, nhưng thế cứng,

Thiếu em xe đứng, chết nhăn răng.

 

Chiến tranh thế giới, bởi dành xăng,

Mượn cớ tào lao đánh đủ thằng.

Che mắt mọi người, vu tội lỗi,

Th́ ra muôn sự cũng v́ xăng.

 

Em buồn em tủi, khóc ăn năn,

Cô bác bà con cứ nghĩ rằng:

Ỷ thế được thời nên sáng giá!

Không ngờ tại chủ, muốn xăng tăng…

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子 <photo>

(Khoá 1965/1968)

28 Tháng 5, 2006 - Bắc California, U.S.A.