VỊNH HỒI ỨC

 

 

San Gabriel Mountain in Southern California, USA

 

 

 

 

Mến tặng các bạn lớp Đoàn Kết, Khải Minh, khóa 1971/1974:

Nghĩa ở Perth, Australia cùng các bạn học vừa mới hội ngộ ở San Gabriel, California, USA:

Khương, Linh, Lệ, Hưng, Gia Dùng, Bích Hồ, Diệp, Xuyên, Hải Xin.

 

 

 

Biệt biệt ly ly thấy buồn thiu,

Thăm thăm hỏi hỏi chẳng bấy nhiêu;

T́nh xưa vấn vấn vương vương măi,

Nghĩa sắc sắc son son hoài.

Tri tri kỷ kỷ Nha Trang mộng,

Cố cố tri tri tri Úc châu hồi;

Rượu nồng cạn cạn ly ly nhé,

T́nh thăm thiết thiết tha tha luôn!

 

 

Hàn Sơn Thọ  韓山畴

Class of 1971/1974

Melbourne, Australia, Tháng 11, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 Copyright © 2004 – Present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer