KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HÀN QUỐC B̀NH 韓國平作品

 

 

 

难忘的经历

 

母親, 我要對您說!  -  Lễ Mẹ

 

浓情的故鄉 - 绥和与芽荘

 

我所知道的寧和  |  僑青体育會與我

 

夢想成真  |  一個學子的心聲

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004   2010    KHAIMINH.ORG   |  Website Disclaimer