KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA LÂM MINH THẮNG  林明胜作品

 

 

山林明勝 - 弃民  ||  时乱  ||  离乡

童梦 - Đồng Mộng

 

Tuyết - T́nh

Đọc Hẹn Cảm Tác

Đọc "Nhớ Ai" Cảm Tác   ||  Đọc "Riêng Tặng Một Người" Cảm Tác