KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA  LONG TRẠCH  作品

 

 

父親节 Father’s Day - Lễ PhụThân  Special Edition

 

2006 母親节  Mother’s Day - Lễ Mẫu Thân  Special Edition

 

C̣n Đâu Chuông Rổ?  復校 (I)

 

送记