KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA LƯƠNG THUẬN MẬU  梁顺茂作品

 

 

新年 & 往事只能回味  ||  愁思 - 王煥校长 -  Sầu Tư

 

Thơ Qua - Thơ Lại  ||  Thơ Gởi Thầy - Thơ Ngược Thơ Xuôi

 

Bé Láng Giềng  ||  Khải Minh Thuở Ấy Cuả Bọn Ḿnh

 

Đọc Rượu T́nh Cảm Tác  ||  Đọc Hẹn Cảm Tác

 

Đọc "Đắm Đuối" Cảm Tác (I)  ||  Đọc "Riêng Tặng Một Người" Cảm Tác