KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân & Thân Hữu Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA LƯ KHÁNH VINH  李庆荣作品

 

 

Quê Hương

 

心連心    ||    星星    ||    校园游

 

(Slideshow)   故乡  -  Quê Hương

 

 

 

荣网友现居美国,北加州,越南头顿育民小学,堤岸国民中学校友

Bạn Lư Khánh Vinh là một cựu học sinh Vũng Tàu & Chợ Lớn, hiện sinh sống tại miền bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 – 2011  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer