KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân & Thân Hữu Khải Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA PHƯƠNG THANH THÚY  方青翠作品

 

 

 

Chuyện T́nh Mùa Đông    ||    Ngóng Trông    ||    T́nh Cờ  -  Lời Cầu Nguyện

Không Thể Quên    ||    Phố Vắng Một Người  -  Chợt Nhớ    ||    Một Chiều Trên Phố  -  Thơ Thẩn

 

Xin Được Là Em    ||    Lời Hứa Cho T́nh Yêu    ||    Gửi Người  -  Có Ai Cho Tôi Mượn  

Gửi Người Thi Sĩ  -- Mến Tặng Công Dân Khải Minh    ||    Chỉ Là Em Gái Thôi

 

Mẹ Tôi    ||    Trở Về Trường Xưa    ||    Người Nói Làm Chi

 

Và Tôi Đă Yêu    ||    Hăy Trả Lời Em  -  Sa Đéc  -  Ngày Buồn

Ngày Xưa Ơi  -  Nhớ!    ||    Cơi Nhớ  -  Kỉ Niệm Trong Tôi

 

 

 

 

 

 

啓明网站   |  Copyright © 2010   KHAIMINH.ORG   |   Website Disclaimer