KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân & Thân Hữu Khải Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA QUÁCH NHƯ NGUYỆT  郭如月作品

 

 

My heart Would Ache

 

Xin Bạn Cứ Cho Là Huyễn Nhé    ||    Tưởng Quên Nhau Rồi Chứ  

 

Ai Cũng Có Một Lần    ||    Một Thêm Một Là Hai

 

 

 

 

 

 

 

啓明  |  Copyright © 2004 – Present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer