KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

& 作品

TÁC GIẢ & TÁC PHẨM

 

  

王煥校長作品   *  黄日辉校长诗,,画作品  *  儋州黎元笑佛先师親笔遗作

Một Số Tác Phẩm Cuả Giáo Sư Ngô Văn Lại 吳文赖老师佳作

 

Lương Vĩnh Thái  梁永泰老师

Thái Huy Bào  蔡辉老师

Hà Như Hy  何如熹老师

Huỳnh Kỷ Hớn 黄纪漢老师

Trần Chí Viễn 陈志远老师

Lâm Du Hoà  林尤和老师

Trần Diệu Tổ 陈燿祖老师

Hàn Quốc B́nh 韩国平老师

Trần Đăng Lộc 陈登禄老师

Under Construction  施工中

Nguyễn Văn Chuyên  阮文專老师

Under Construction  施工中

 

 

 

 

Thái Kế Lập 蔡繼立

Vương Vĩnh Hiệp 王永協

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子

Tạ Huệ Hạnh 谢惠杏

Under Construction  施工中

Tạ Huệ Quyên 惠娟

Vưong Tuy Thâm 王绥深

Hàn Quốc Trung 韩国忠

Châu Quân Vũ 周钧裕

Trần Hưng 陈兴

Lương Thuận Mậu  梁順茂

Diệp Năng Thắng 葉能胜

Từ Nguyệt Hoan 徐月欢

Phan Chánh Thơ 潘正

Lâm Minh Thắng 林明胜

Phan Gia Dùng 潘家墉

Phan Suy Ung 潘翠膺

Phan Chánh Minh 潘正明

Hàn Quốc Dân 韩国民

Long Trạch 龙泽

Tong Dylans 

Huang Li Ming  黄丽明

Tạ Chấn Như 谢振如

Đỗ Mỹ Khanh  杜美卿

Trần Kh́n  陈修勤

Chung Bích Phụng  鐘碧鳳

Hàng Nghiệp Quang  韩业光

Trương Đạt Dân 张达民

Zhang Wen Rui  张文锐

Ngô Di 吳怡

Lương Liễu Anh  梁柳英

Xin Shui  心水

Vương Khải Quang  王啓光

Tạ Quế Thuư 谢桂翠

Tuấn Phong 俊峰

Dương Quá  杨过

Trần Nghĩa Quốc  陈义国

Hàn Hà Thọ  韩河畴

Bac Han  韩博光

Thụy Anh  瑞瑛

Vương Vũ Vi  王雨微

Phương Thanh Thuư  方青翠

Lư Vinh 

Nguyễn Kiwi   Kiwi

Ann 

Hoàng Hữu Khang  黄有康

Hoàng Minh  黄明

Vơ Bạch Tâm  武白心

Hàn Quốc Định 韩国定

Nguyễn Miên Thượng  阮绵上

Vơ Đ́nh Tiên  武庭仙

Under Construction  施工中

Quách Như Nguyệt  郭如月

Under Construction  施工中

 

 

 

 

Special Editions 特辑

 

 

 

 

Nhớ Khải Minh  |  芽荘五景感咏  |  Nhớ Nha Trang   |  忆芽荘

正气歌 - Chính Khí Ca (Tuyển Dịch & Chú Giải)  & Tà Khí Ca