TIẾU LÂM - 幽默 (#30)

Phan Chánh Thơ Tiên Sinh   潘正書先生  Phụ Trách & Sưu Tầm

 

  -  KHẤN VÁI ĐẦU XUÂN