THE LIST OF KHAIMINH ALUMNI AND THEIR DESCENDANTS

WHO HAVE ACHIEVED THE DOCTORAL DEGREES

啟明校友與其後裔取得博士學位名單金榜

DANH SÁCH CÁC CỰU HOC SINH KHẢI MINH, HOẶC CON, CHÁU ĐỖ ĐẠT TIẾN SĨ

 

 Originated On: 05 May 2019    ( Last Updated On: 07 Jul 2019

 

 

 

FULL NAME

DOCTORAL DEGREE

Graduation Year

NAME OF  THE UNIVERSITY

Country

RELATED ALUMNI'S NAME

Relationship

MISC

 

 

姓名

博士學位

畢業年度

學校名稱

國家

校友直屬姓名

關係

 

 

 

TÊN HỌ

HỌC VỊ TIẾN SĨ

Năm Tốt Nghiệp

TÊN TRƯỜNG

Quốc Gia

TÊN HỌ CỰU HỌC SINH

Quan Hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vương Vĩnh Hiệp

王永協

Vuong, Vincent

Tiến Kinh Tế

2015

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Việt Nam

Cựu Học Sinh

校友

Alumnus

 More...>>

 

 

Truong, Dien Han

張漢田

Trương Hán Điền

Pharm.D.

1985

University of Florida

U.S.A.

Alumnus

校友

Cựu Học Sinh

 More...>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hua, Jessica

許惠珊

Ph.D. in Biology

2014

University of Pittsburgh

U.S.A.

陳家慶

Trần Gia Khánh

母親

More...>>

 

 

Truong, David Jeffery

 

Ph.D. in Physics

2018

University of Melbourne

Australia

張文光

Trương Văn Quang

祖父

 More...>>

 

 

Hang, Leibniz Fangting

韓昉定

Ph.D. in Chemistry

2019

University of California, Los Angeles

U.S.A.

韓國

Hàng Quốc Trung

父親

 More...>>  

 

Ta, Jennifer

謝美嬌

Ph.D. in Pharmacology

 2020

Johns Hopkins University

U.S.A.

謝惠杏

Tạ Huệ Hạnh

母親

More...>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phu, Jennie

符珍妮

Pharm.D.

2010

Midwestern University

U.S.A.

和樂 - 潘小芳

Phù Ḥa Lạc

Phan Tiểu Phương

父母親

More...>>

 
 

Hang, Michael

明定

Pharm.D.

2013

Touro University

U.S.A.

韓國平 - 陳家美

Hàng Quốc B́nh

Trần Gia Mỹ

父母親

More...>>

 

 

Chen, Simon Chris

陳榮輝

M.D.

 2016

St. George's University

Grenada

韓雪香

Hàn Tuyết Hương

母親

More...>>

 

 

Phan, Marilyn Jackie

潘冬梅

D.M.D.

2016

Medical University of South Carolina

U.S.A.

葉春竹

Diệp Xuân Trúc

母親

 More...>>

 

 

Trần Khang

Tiến Nha Khoa

2016

Đại Học Y Dược TPHCM

Việt Nam

陳修勤

Trần Kh́n

父親

 More...>>

 

 

Truong, Adam

M.D.

2016

University of California, Irvine

U.S.A.

張漢田 - 斯蘭

Trương Hán Điền

Tạ Lan

父母親

 More...>>

 

 

Hang, Jean

韓小萱

Pharm.D.

2017

Creighton University

U.S.A.

韓國民

Hàng Quốc Dân

父親

More...>>

 

 

Truong, Kevin

M.D.

2017

Northwestern University

U.S.A.

張漢田 - 斯蘭

Trương Hán Điền

Tạ Lan

父母親

More...>>

 

 

愛珍

醫學博士

2017

國立臺灣大學

中華民國

朱偉

Chu

父親

 More...>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hang, Lynn

韓小

J.D.

2006

University of California, Los Angeles

U.S.A.

韓國平 - 陳家美

Hàng Quốc B́nh

Trần Gia Mỹ

父母親

More...>>

 

 

Phan, Jean Chinq

潘慶珍

J.D.

2013

Brooklyn Law School

U.S.A.

潘鴻冠(潘直行)

Phan Trực Hành

父親

More...>>

 

 

Nguyen, Alexander Thai

阮恆力

J.D.

2015

Brooklyn Law School

U.S.A.

蔡慶揚

Thái Khánh Dương

母親

More...>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

 ...

 

 

 

...Work In Progress...

Contact email:  general@KhaiMinh.org

 

Ph.D. - Doctor of Philosophy

Eng.D. - Doctor of Engineering (Ph.D. equivalence)

Sc.D. - Doctor of Science (Ph.D. equivalence)

Ed.D. - Doctor of Education  (Ph.D. equivalence)

 

M.D. - Doctor of Medicine

D.O. - Doctor of Osteopathic Medicine

D.D.S - Doctor of Dental Surgery

D.M.D. - Doctor of Dental Medicine

Pharm.D. - Doctor of Pharmacy

 

J.D. -  Doctor of Jurisprudence

 

 

 

           

 

 

 

 

(1)

越南河內文廟(進士)「題名碑亭」

Đề Danh Bi Đ́nh (Đ́nh Bia Tiến Sĩ) tại Văn Miếu Hà Nội, Việt Nam

 

 

 

(2)

越南河內文廟「題名碑亭」的進士碑

Bia Tiến Sĩ tại Đề Danh Bi Đ́nh, Văn Miếu Hà Nội, Việt Nam

 

 

 

(3)

越南河內文廟「題名碑亭」的進士碑

Bia Tiến Sĩ tại Đề Danh Bi Đ́nh, Văn Miếu Hà Nội, Việt Nam

 

 

Tôn Vinh Sự Học  -  勤奮好學的重視與鼓勵  -  Intellectual Appreciation

 

 

 


 

 

 

 

Copyright © 2004 – Present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer