BẠN THƠ NGÔ ĐỨC DIỄM   吳德焰诗友

 

Du Sơn Lăng Tử  遊山浪子 & Giáo Sư Ngô Đức Diễm  吳德焰

Photography

 

 

Kính tặng thi hữu (thầy) Ngô Đức Diễm 吳德焰

Giáo sư dạy môn Triết ở trường Trung Học Vơ Tánh Nha Trang

 

 

Phù vân minh kính hăo tâm ḥa,

Thế ngoại đào viên đáo lạc hoa.

Tiền sảnh thảo lư, tương Diễm khách,

Thổ nội hậu đ́nh, kiến Ngô gia.

Kính tài huynh trưởng văn thi xướng,

Trọng đức hiền nhân nghĩa khí ca.

Viễn xứ tha hương phùng dị sĩ,

Tửu t́nh sảng khoái mộng giang hà.

 

 

德 焰

 

浮 雲 明 敬 好 心 和 ,

世 外 桃 到 落 花 .

前 廳 草 廬 相 ,

土 內 後 庭 見 .

敬 才 兄 長 文 詩 唱 ,

重 德 賢 人 義 氣 歌 .

遠 處 他 方 逢 異 士 ,

酒 情 爽 快 夢 江 河 .

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子  <photo>

(Khoá 1965/1968)

01 Tháng 7, 2006 - Bắc California, U.S.A.

 

 

 

Xin mời đọc một số tác phẩm cuả Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子.