TIẾU LÂM - 幽默 (#34)

Phan Chánh Thơ Tiên Sinh  潘正書先生 Phụ Trách & Sưu Tầm

 

 

HÀI KỊCH  CHUNG MỘT MÁI NHÀ  ( PHẦN I )

 

 

 

*  *  *

 

=====================================================================

 

Phần I   -   Phần II   -   Phần III   -   Phần IV

 

 

 

 

啓明网站   |   Copyright ©  2004 - 2008   KHAIMINH.ORG   |   Website Disclaimer