KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HÀN QUỐC TRUNG  韩国忠作品

 

 

Nhớ Nha Trang

Thăm Đảo - Vượt Biển (Kính Hoạ "Thăm Đảo")

 

匆匆 - Vùn Vụt   ||   背影  -  Dáng Lưng

2007  父親节 –  Father’s Day - Lễ Phụ Thân  Special Edition

 

  ||   春眠 - Giấc Xuân -  晚春 -  Cuối  Xuân

人面桃花 Nhân Diện Đào Hoa   ||   清明 Thanh Minh   ||   静夜思 Tỉnh Dạ Tư

愁思 - 王煥校长 -  Sầu Tư

 

Đọc Rượu T́nh Cảm Tác

 

新春开笔  Khai Bút Đầu Xuân (2008)   ||    新春开笔  Khai Bút Đầu Xuân (2007)

新春开笔  Khai Bút Đầu Xuân (2006)   ||    新春开笔  Khai Bút Đầu Xuân (2005)