KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HOÀNG MINH  黄明作品

 

 

 

过客   -  Khách Qua Đường   ||   Thuyền Nan Một Bóng Thảnh Thơi Hồn  

Hiếu Trọng T́nh Thâm

Nhân Mùa Vu Lan… Kỳ Viên Trung Nghĩa Tự Nha Trang

Lặng Lẻ   ||   Cảm Khái

 

 

 

 

 

Copyright © 2009  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer